Dibināta 1593 - 1997 Atjaunota

Latvijas Atslēgmeistaru brālība, angļu valodā – Latvian Locksmith Brotherhood, (turpmāk tekstā – Brālība) ir patstāvīga profesionāla korporācija, kura pārstāv uzņēmēju, atslēgmeistaru profesionālās un saimnieciskās intereses, veicina amatnieku kopdarbību un pašpalīdzību, rūpējas par profesionālā līmeņa nodrošināšanu, atslēgmeistaru amata attīstību, profesionālo izglītošanu un ir Latvijā pastāvējušo atslēgmeistaru organizāciju tiesību, pienākumu un īpašumu pārmantotāja.

Brālība apvieno uzņēmumus un atslēgmeistarus, kas nodarbojas ar atslēgu izgatavošanu, slēdzeņu un atslēgu labošanu, citiem atslēgmeistaru sniegtiem pakalpojumiem, profesionālo apmācību, kvalifikācijas noteikšanu, uzņēmumu veidošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī atslēgmeistaru prasmes izzināšanu un saglabāšanu.

Brālības darbības teritorija ir Latvijas Republika. Lai veicinātu un pārstāvētu atslēgmeistaru amata izglītības un saimnieciskās intereses, Brālība sadarbojas ar līdzīgām, kā arī citām organizācijām un institūcijām Latvijā un ārvalstīs.

Brālībai ir savs rēķins bankā, zīmogs, ģērbonis un karogs. Ģērbonī ir attēloti atslēgmeistaru arodam raksturīgi specifiski simboli un tas atbilst likuma prasībām. Ģērboni un karogu apstiprina Brālības pilnsapulce šajos statūtos noteiktajā balsošanas kārtībā.

 

Latvijas Atslēgmeistaru Brālība Latvijas Atslēgmeistaru Brālība Latvijas Atslēgmeistaru Brālība Latvijas Atslēgmeistaru Brālība