Dibināta 1593 - 1997 Atjaunota

LATVIJAS
ATSLĒGMEISTARU BRĀLĪBA
s t a t ū t i

1. Nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Atslēgmeistaru brālība”, saīsinājumā „LAB”, angļu valodā: ‘Latvian Lockmith Brotherhood”, (turpmāk tekstā – biedrība), kura nodibināta saskaņa ar likumiem „Par Biedrībām un nodibinājumiem” un „Par Amatniecību”.

2. Nodala. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķis ir veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu atslēgmeistara aroda profesionālā līmeņa sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādas valsts un pašvaldību institūcijās , kā arī ārvalstis.

2.2. Sadarbība ar Latvijas Amatniecības kameru (LAK):

izstrādāt amata apmācības un pārbaudes programmas;

profesionāli izglītot amata zeļļus un meistarus;

pārraudzīt un kontrolēt amata mācekļu apmācību;

uzraudzīt apmācības procesus;

reģistrēt profesionāla kvalifikāciju ieguvušos amatniekus;

veikt kvalifikācijas atestāciju pārbaudes;

veikt amatnieku sertifikāciju;

darboties Amatu padomē, Goda tiesā.

2.3. Veicināt atsēgmeistaru vēstures izpēti un amata saglabāšanu.

2.4. Veicināt amatnieku kvalifikācijas celšanu un pamatzināšanu ieguvi uzņēmējdarbības uzsākšanai.

2.5. Organizēt nepieciešamo saimniecisko darbību.

 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Par biedrības biedriem var būt fiziskas personas un Latvijā reģistrētas juridiskās personas.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu un izslēgšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums vai jautājums par biedra izslēgšanu ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kura izskata pieteicēja lūgumu vai jautājumu par biedra izslēgšanu, uzaicina pieteicēju vai izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja vai izslēdzama biedra neierašanas nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam vai izslēdzamam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru pilnsapulcei. Ja arī biedru pilnsapulce noraida pieteicēja lūgumu, tad pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru un atkārtotu pieteikumu viņš var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada terminā izbeigšanas.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja;

4.5.1. biedrs vairāk kā1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda pilnsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtas saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretruna ar šajos statūtos noteikto un vispārpieņemtiem ētika principiem.

 

5. nodaļa. Biedrības biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, saņemt biedru pakalpojumus valdes noteiktajā kartība;

5.1.3. piedalities visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt pilnsapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. aktīvi līdzdarboties Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar pilnsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, ka arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības pilnsapulce.

 

7. nodaļa. Pilnsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Pilnsapulce ir augstāka Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Pilnsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties pilnsapulcē tikai personīgi

7.3. Kārtēja pilnsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmita daļa Biedrības biedru , norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Pilnsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku vai mutisku uzaicinājumu.

7.6. Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota pilnsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumu neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk ka puse no klātesošiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievel valdes priekšsēdētāju (prezidentu), kurš organizē valdes darbu un valdes priekšsēdētāja vietnieku.

8.3. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli.

8.4. Valde:

8.4.1. Vada un pārstāv Biedrību;

8.4.2. Pārvalda Biedrības mantu un rīkojās ar tas līdzekļiem atbilstoši likumiem, biedru sapulces vai citu institūciju lēmumiem;

8.4.3. Organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņa ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus, kas nav ekskluzīvā pilnsapulces kompetencē;

8.4.4. Pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu vai izslēgšanu.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus ar vai bez atlīdzības.

 

9. nodaļa. Revīzijas komisija

9.1. Revīzijas komisiju ievel biedru sapulce uz vienu gadu 3 cilvēku sastāva, kuri ievel Revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.

9.2. Biedrības revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revīzijas komisija:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskas darbības uzlabošanu;

9.4. Revīzijas komisija veic revīziju pilnsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Pilnsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas atzinuma saņemšanas.

 

Valdes priekšsēdētājs ____________________/Jevgenijs Borisenoks/

(paraksts)

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīga, 2012. gada 01. februārī

 

Latvijas Atslēgmeistaru Brālība Latvijas Atslēgmeistaru Brālība Latvijas Atslēgmeistaru Brālība Latvijas Atslēgmeistaru Brālība